Biz barada

«Serpaý» Kompaniýalaryň topary Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde 2000-nji ýylda döredildi. Şu günde «Serpaý» Türkmenistanyň iň ynamdar kompaniýalaryň birine girýär hem-de täze ugurlary tapmak we telekeçiligiň dürli pudaklaryna girmek bilen bilelikde tiz ösmäge dowam edýär.

Biz daşky gurşawy yhlas bilen saklap, biziň önümçiligimizde emele gelýän galyndylary azaltmaga çalyşýarys hem-de ähli önümçiliklerde döwrebap tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanýarys.

Kompaniýanyň bölümleri işleriň doly toplumy, ýagny çig mallary satyn almakdan we gaýtadan işlemekden başlap taýýar önümleri ýerlemäge çenli özbaşdak amala aşyrýarlar.

Işgärler «Serpaý» Kompaniýalaryň toparyň baş aktiwidir we esasy bäsdeşleriň artykmaçlygydyr. Şonuň üçin Kompaniýanyň kadrlar syýasaty ähli işgäriň professional we döredijilik ukplaryň açylmagyna kömek edýän öňat iş şertleri döredilmäge ugrukdyrylandyr.