EksportEksport – bu kompaniýanyň çalt ösýän ugurlaryň biridir. Türkmenistanyň çägindäki harytlary gözlemäge we olary Türkmenistanyň Biržanyň üsti bilen satyn almaga kömek edýäris. 

Buýrujy tarapyndan berilen maglumatlara esaslanyp, türkmen harytlary daşary ýurda çykarmak üçin Şertnamanyň deslapky bahasyny kesgitleýäris. Buýrujynyň islegleri we talaplary göz öňüne tutup, türkmen harytlary daşary ýurda çykarmak üçin iň amatly şertleri saýlaýarys. Buýrujy bilen üpjünçiligiň şertleri ylalaşýarys we satuw Şertnamany baglanşýarys. Daşary ýurt Buýrujydan haryt üçin serişdeleri alyp, Üpjün edijiniň hasabyna harydyň pul möçberini geçirýäris. Türkmenistanyň çäginden haryt daşary ýurda çykarmak üçin gerek bolan tarifa girmeýän sazlaşdyryjy resminamalary taýýarlaýarys. Harydy daşary ýurda çykarmak üçin gümrük resmaileşdirmegi gurnaýarys. Harydyň daşalmagy we onuň ýoldaky ätiýaçlandyryşy gurnaýarys.

Biziň kompaniýamyz BAE, Turkiýe, Hindistan we Russia döwletleriniň bazarlaryna çykyş ýollary özleşdirdi.